tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung prinsip

tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung prinsip

Jawaban:

Tata urutan Peraturan Perundang-undangan mengandung prinsip yaitu :

  • Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
  • Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.
  • Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
  • Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.
  • Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
  • Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
  • Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai hierarki atau tingkatan. Tata urutan perlu dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas lazim yang berlaku dalam hukum. Sebutkan 4 prinsip atau asas lazim yang berlaku dalam tata urutan peraturan perundang-undangan !

Prinsip-prinsip atau asas lazim yang berlaku dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 yaitu :
1. Asas Pengayoman.
Setiap aturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman.
2. Asas Kebangsaan.
Setiap aturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.
3.Asas Keadilan.
Setiap aturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara porposional bagi setiap warga negara.
4. Asas Bhinneka Tunggal Ika.
Setiap aturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk berdasarkan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan.

Jadi, Jawaban yang benar adalah seperti yang dijelaskan di atas.