Surah Ad Dhuha Sampai An Nas Latin

Hello Sobat Ilyas!

Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tentang surah Ad Dhuha sampai An Nas dengan tulisan Latinnya. Surah Ad Dhuha sampai An Nas merupakan surah-surah terakhir di dalam Al-Quran yang memiliki arti penting bagi umat Islam.

Surah Ad Dhuha

Surah Ad Dhuha merupakan surah ke 93 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 11 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang yang sabar dan tawakkal kepada Allah SWT.

Latin dari surah Ad Dhuha adalah:

Wa adhdhuhaa, Wal-laili iza saja, Ma wadda’aka rabbuka wa ma qala, Walal-aakhiratu khairul laka minal-oola, Wa la sawfa y’u’teeka rabbuka fatarda, Alam yajidka yatiman fa aawaa, Wa wajadaka daallan fahada, Wa wajadaka ‘aa-ilan fa agnaa, Fa ammal-yatiima fala taqhar, Wa ammas-saa-ila fala tanhar, Wa amma bi ni’mati rabbika fahaddis.

Surah Al Inshirah

Surah Al Inshirah merupakan surah ke 94 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang kemudahan yang akan didapatkan oleh seseorang setelah mengalami kesulitan.

Latin dari surah Al Inshirah adalah:

Alam nashrah laka sadrak, Wa wada’na ‘anka wizrak, Alladhi anqada dhahrak, Warafa’na laka dhikrak, Fa innama’al ‘usri yusra, Inna ma’al ‘usri yusra, Fa idzaa faraghta fansab, Wa ilaa rabbika farghab.

Surah At Tin

Surah At Tin merupakan surah ke 95 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang keindahan dan keagungan ciptaan Allah SWT.

Latin dari surah At Tin adalah:

Wa tteeni wasz-zaituni, Wa toori siiniin, Wa hadzal baladil amien, Laqad khalaqnal-insaana fi ahsani taqwiim, Thumma radadnahu asfala saafilin, Illal-ladhiina aamanuu wa ‘amilus saalihaati falahum ajrun ghairu mamnuun.

Surah Al ‘Alaq

Surah Al ‘Alaq merupakan surah ke 96 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 19 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang pentingnya membaca dan belajar ilmu pengetahuan.

Latin dari surah Al ‘Alaq adalah:

Iqraa bismi rabbikal-ladzii khalaq, Khalaqal-insaana min ‘alaq, Iqraa wa rabbukal-akram, Alladzii allamabil-qalam, ‘Allamal-insaana maa lam ya’lam.

Surah Al Qadr

Surah Al Qadr merupakan surah ke 97 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Makna dari surah ini adalah tentang malam lailatul qadr yang penuh keberkahan.

Latin dari surah Al Qadr adalah:

Inna anzalnaahu fii lailatil qadri, Wa maa adraaka maa lailatul qadri, Lailatul qadri khairum min alfi shahr, Tanazzalu al-mala’ikatu war-ruuhu fihaa, Bi idhni rabbihim min kulli amr.

Surah Al Bayyinah

Surah Al Bayyinah merupakan surah ke 98 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Madaniyah. Makna dari surah ini adalah tentang pentingnya mengikuti ajaran Islam dan menolak kekufuran.

Latin dari surah Al Bayyinah adalah:

Lam yakunil-ladziina kafaruu min ahli-l-kitaabi wal-mushrikiina munfakkina hattaa ta’ti-yahumul-bayyinah, Rasuulun minallaahi yatluu suhufan mutahharah, Fiihaa kutubun qayyimah, Wa maa tafarraqal-ladziina uu-tul-kitaaba illaa min ba’di maa jaa-at-humul-bayyinah, Wa maa umiruu illaa li-ya’budul-laaha mukhlisiina lahu-d-diina hunafaa-a wa yuqiimussalaata wa yu’tuz zakaata wa zaalika diinul qayyimah.

Surah Al Qari’ah

Surah Al Qari’ah merupakan surah ke 101 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 11 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang hari kiamat yang akan datang.

Latin dari surah Al Qari’ah adalah:

Alqari’ah, Maalqari’ah, Wa maa adraaka maalqari’ah, Yawma yakunun naasu kalfaraashil mabthuuth, Watakuunul jibaalu kal-‘ihni-l-manfuush, Fa ammaa man thaqulat mawaaziinuh, Fahuwa fi ‘iishatin raadiyah, Wa ammaa man khaffat mawaaziinuh, Fau-laa-ika-l-ladziina khasiluu anfusahum fii jahannama khaalidiina, Wadhdhaalika l-khasiiru-l-mubiin.

Surah At Takathur

Surah At Takathur merupakan surah ke 102 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang kecenderungan manusia yang selalu ingin memiliki lebih banyak harta dan kekayaan.

Latin dari surah At Takathur adalah:

At-takaatsur, Hatta zurtumul-maqabir, Kalla saufa ta’lamuun, Thumma kalla saufa ta’lamuun, Kalla law ta’lamuuna ‘ilma-l-yaqiin, La tarawunna-l-jaahiim, Thumma la tara-wunna-haa ‘ainal-yaqiin, Thumma la tus-‘alunna yauma-izin ‘anin-na’im.

Surah Al ‘Asr

Surah Al ‘Asr merupakan surah ke 103 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang pentingnya waktu dan perbuatan yang baik.

Latin dari surah Al ‘Asr adalah:

Wal-‘asr, Inna-l-insaana lafi khusr, Illal-ladziina aamanuu wa ‘amilus saalihaati wa tawaasaw bil-haqqi wa tawaasaw bis-sabr.

Surah Al Humazah

Surah Al Humazah merupakan surah ke 104 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 9 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang kejahatan dan penghinaan terhadap orang lain.

Latin dari surah Al Humazah adalah:

Wailun li kulli humazatin lumazah, Alladzi jama’a maalan wa ‘addada, Yad-husbuhu maalaa wa banaana, Kaalla la yunba-thanna fil-hutamah, Wa maa adraaka mal-hutamah, Naarul-laahi-l-muqadah, Allatii tat-tali’u ‘alal-af-idah, Innaha ‘alaihim mu’sadah, Fii ‘amadi mummaddadah.

Surah Al Fil

Surah Al Fil merupakan surah ke 105 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang kekuasaan Allah SWT yang mampu menghancurkan pasukan bergajah Abrahah.

Latin dari surah Al Fil adalah:

Alam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashaabil fiil, Alam yaj’al kaidahum fii tadliil, Wa arsal ‘alayhim tairan ababil, Tarmiihim bi hijaaratim min sijjiil, Faja’alahum ka’asfin m’akuul.

Surah Quraisy

Surah Quraisy merupakan surah ke 106 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 4 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang perlindungan Allah SWT terhadap suku Quraisy yang selalu diberikan rizki.

Latin dari surah Quraisy adalah:

Li-iilaafi quraish, Ilaafihim rihlatash-shitaai was-saif, Falya’buduu rabba haadhal-bayt, Alladzii at’amahum min ju’inw-wa aamanahum min khawf.

Surah Al Ma’un

Surah Al Ma’un merupakan surah ke 107 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang pentingnya berbuat baik terhadap sesama manusia.

Latin dari surah Al Ma’un adalah:

Ara’aital-ladzii yukadhdhibu bid-diin, Fadzaalika-l-ladzii yadu’u-l-yaatiim, Wa laa yahuddu ‘alaa ta’aamil mis-kiin, Fa wailul-lil-musalliin, Alladziina hum ‘an salaatihim saahuun, Alladziina hum yuraa’uun, Wa yamna’una-l-ma’uun.

Surah Al Kautsar

Surah Al Kautsar merupakan surah ke 108 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang anugerah Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Latin dari surah Al Kautsar adalah:

Inna a’tainaka-l-kauthar, Fasalli li-rabbika wanhar, Inna syaani-aka huwa-l-abtar.

Surah Al Kafirun

Surah Al Kafirun merupakan surah ke 109 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Makna dari surah ini adalah tentang keyakinan umat Islam yang berbeda dengan keyakinan orang kafir.

Latin dari surah Al Kafirun adalah:

Qul yaa ayyuhal kafiruun, Laa a’budu maa ta’buduun, Wa laa antum ‘aabiduna maa a’bud, Wa