Lain lain

Ku Hyang Bunisora, Niskala Wastu Kancana kacida di pikanyaah jeung didama-dama, sesat ngaleuwihan ka putrana nyalira. Kecap didama-dama ngandung harti?

Ku Hyang Bunisora, Niskala Wastu Kancana kacida di pikanyaah jeung didama-dama, sesat ngaleuwihan ka putrana nyalira. Kecap didama-dama ngandung harti? dijaga jeung dirawat kalawan ati-ati pisan dianggap jelema penting tur dihormat. Disaruakeun jeung ka anak sorangan dipupusti siga ka barang alus atawa jimat. Diperlakukeun kalawan hade jeung dihormat Jawaban yang …

Selengkapnya »

Salah sahiji anu aya dina hiji warta nyaeta?

Salah sahiji anu aya dina hiji warta nyaeta? eusina mangrupa opini eusina mangrupa carita hayalan tapi logis eusina mangrupa carita hayalan anu pamohalan eusina dumasar kana data anu benar Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: D. eusina dumasar kana data anu benar. Dilansir dari Ensiklopedia, salah sahiji anu aya …

Selengkapnya »

Anu kelirna héjo téh naon ceuk sajak “Tanah Sunda ”?

Anu kelirna héjo téh naon ceuk sajak “Tanah Sunda ”? lautan pakebonan pagunungan walungan padatataran Jawaban yang benar adalah: B. pakebonan. Dilansir dari Ensiklopedia, anu kelirna héjo téh naon ceuk sajak “tanah sunda ” pakebonan. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. lautan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas …

Selengkapnya »

naon ari dongeng legenda

naon ari dongeng legenda ? Jawaban: Dongeng legenda atawa sok disebut oge dongeng sasakala nyaeta carita ngenaan asal muasal peristiwa atawa tempat anu dipercaya ku sababaraha penduduk satempat yen carita eta teh bener-bener kungsi aya atawa kungsi kajadian, tapi henteu dianggap karamat atawa sakral saperti mitos atawa mite. Penjelasan: Semoga …

Selengkapnya »

puseur sawangan

puseur sawangan jawaban Anu disebut puseur sawangan dina novel atawa carpon nyaeta ku saha eta novel atawa carpon ditulisna, naha anu nulisna aya dina eta carita atawa henteu. Dina basa Indonesia puseur sawangan disebut “sudut pandang”. Puseur sawangan atawa sudut pandang teh mangrupakeun salahsahiji unsur intrinsik nu aya dina karya sastra wangun prosa, saperti novel, capon atawa dongeng. …

Selengkapnya »

sisindiran kecap asalna

Sisindiran kecap asalna tina sindir. Sisindiran nyaeta salahsahiji rupa puisi dina puisi Sunda. Umpama dina basa atawa sastra Indonesia, sisindiran sarua jeung pantun. Aya dua rupa puisi Sunda, nyaeta puisi anu mangrupa carita jeung puisi anu henteu mangrupa carita. Conto puisi Sunda anu mangrupa carita nyaeta saperti wawacan jeung carita …

Selengkapnya »

naon bedana sajak jeung guguritan

Naon bedana sajak jeung guguritan? ​ jawaban Jawaban:lamun sajak mh Wangun puisi anu henteu kaiket kuguru lagu Jeung guru wilangan.sedengken guguritan mah Wangun puisi anu kaiket kuguru lagu Jeung wilangan anu Aya dinu pupuh   Penjelasan:beda iketannana

Selengkapnya »

novel teh kaasup karangan dina wangun

novel teh kaasup karangan dina wangun jawaban Novel teh kaasup karangan dina wangun lancaran atawa sok disebut oge prosa. Aya dua rupa karangan atawa karya sastra dina wangun prosa, nyaeta prosa buhun jeung prosa modern. Novel kaasupna kana karya sastra dina wangun prosa modern. Conto karya sastra dina wangun prosa …

Selengkapnya »

kecap komoditas hartina

Kecap komoditas Hartina? Kecap komoditas Hartina? A.barang anu diekspor B.barang anu ditukerkeun C.barang anu dimumele D.baranga anu di impor E.barang anu didagangkeun​ Penjelasan: C . barang nu di mumule jadikan jawaban terbaik   #Jawaban di bawah ini, bisa saja salah karena si penjawab bisa saja bukan ahli dalam pertanyaan tersebut. Pastikan mencari …

Selengkapnya »